სიახლეები

მთავარი » სიახლეები

   

პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რეგისტრაციის ვადები   

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 4 - 9 სექტემბერი.

აკადემიური რეგისტრაცია (სასწავლო კურსების არჩევა)  11-16 სექტემბერი.


წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:  

· განცხადება რექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);

· სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან დედანი;

· პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი (დედნის წარმოდგენით);

· ორი ცალი ფოტოსურათი (3x4), ელექტრონული ვერსია CD-ზე;

· სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);

· უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

· სწავლის საფასურის ½ - ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის ქვითარი).

  29.08.2017

უკან დაბრუნება